S.E.L.F. terapie

Co se skrývá pod pojmem Selfbalancing©?

Pojem Selfbalancing©který vychází z přístupu Kraniosakrální biodynamiky (KB  - zkrácený název pro metodu Kraniosakrální terapie zaměřenou na biodynamické pojetí) je nový, mnou bádaný, přístup k biodynamické praxi. Jedná se jemnou neinvazivní dotekovou techniku a řadí se mezi alternativní přístupy celostního ošetřování.

„Praxe kraniosakrální biodynamiky není nějaká technika vytvořená člověkem na základě dobré myšlenky, ale je založena na jednoduchém a hloubkovém pozorování způsobu, jakým léčí příroda. Zahrnuje praktické způsoby, jak se orientovat na přírodní síly, které organizují naši formu a funkci, i na způsoby, jak podpořit priority jejich léčivých záměrů. Byla vyvinuta na základě otevřeného učení a pozorné přítomnosti praktikantů pracujících pomocí rukou, kteří v oboru působí přes 100 let.“ citace z předmluvy Michaela Kerna ke knize Základy kraniosakrální biodynamiky od Franklina Sillse.

Historie kraniopřístupu

První zmínky o ošetřování metodou vycházející z podobných přístupů, jaké používáme při ošetřování KB, jsou dochovány již ze starého Egypta či Peru. Hlavní proud, ze kterého se později vyvinulo současné pojetí KB, ale vychází z úctihodné práce a dlouholetého pozorování, bádání a vhledů vynikajícího lékaře – osteopata, Dr. Williama Sutherlanda z počátku minulého století. 

Na základě pokusů a pozorování dospěl k závěru, že kosti lebky a jejich švy, byť se zdají být pevně srostlé, jsou uzpůsobeny k jemným pohybům, které jsou poháněny silou, mohutným všeorganizujícím Dechem Života. 

Dalším pozorováním zjistil, že tento rytmický proud je vlastní i všem tkáním a tekutinám v těle a že tato Síla je stejnou silou, která uspořádává veškeré zákonitosti životaschopnosti a regenerace, jež jsou přirozené všem živým organizmům. Tyto síly jsou schopny tvořit, léčit a udržovat organizmus při životě a jsou stále přítomné i při velmi nepříznivých podmínkách.

Co při ošetřování biodynamickým způsobem působí?

Jak již bylo zmíněno výše, skryté mocné uspořádavající síly přítomné v každém živém organizmu, objevené předními badateli v oboru, jsou onou Silou, která má za následek intenzivní regeneraci a udržování zdraví od splození do smrti jedince. Je to ona Síla, která dokáže léčit, hojit různá poranění, regenerovat organizmus po operačních zákrocích a má za úkol stále projevovat zdraví i v těch nejnesnadnějších podmínkách. 

Tyto síly se v těle projevují prostřednictvím tekutin, které, jako nositel informace, mohou zprostředkovat přenos informace od uspořádávající energetické matrice k fyzickému projevu. Výsledným efektem působení těchto sil a jejich projevu ve fyzickém těle je zdraví. Tento rytmus přenášení vitality a zdraví se nazývá primární respirace.

V čem se liší metody Selfbalancing od Kraniosakrální biodynamické terapie?

Znovunastolení rovnováhy pomocí biodynamicky zaměřené práce, práce s omezujícími bloky v mysli, pohybovou terapií a hlavně vlastní aktivní zájem klienta na celém procesu sebeléčení - to je ve zkratce základ metody selfbalancingu. 

Metoda selfbalancing není zázračným kouzlem, je to metoda vycházející z úžasných přístupů Kraniosakrální biodynamické terapie a v kombinaci s přístupy zpracování omezujících nastavení mysli, intuitivní medicínou a spontánním pohybem jako prvkem sebeléčení je velmi silným nástrojem práce s tělem a myslí.

Co vše je možné řešit metodou Selfbalancing©?

Jelikož jde o metodu pracující s úplnou podstatou Bytí a pracuje se se záměrem podpořit přirozené dovednosti těla v procesu sebeléčení, dá se s ní řešit široké spektrum komplikací a problémů tělesných, chronických i aktuálních, stejně jako psychických. 

Vysokou účinnost zaznamenala i při řešení hlubokých duchovních a psychospirituálních témat nebo při zpracování traumat a traumatických zážitků, témat týkajících se rodové linie, dotknout se můžeme i tématu regrese. Vždy pouze tak, aby to klientovi přineslo informace a procesy, které jsou v souladu s procesem uzdravování na všech vrstvách.

Jakým způsobem probíhá ošetření metodou Selfbalancing©?

Stejně jako v praxi ošetřování metodou Kraniosakrální biodynamiky se ošetření metodou Selfbalancing © provádí na masážním lehátku jemným dotykem v oblastech těla, která potřebují pozornost a prostor k uzdravování, vždy v souladu s aktuálními potřebami systému tak, jak je systémem veden praktikant v rámci naslouchání. 

Klient je respektujícím způsobem veden ke ztišení a kontemplaci, praktikant pracuje se záměrem podpořit projevy zdraví, které je vždy přítomno, aby mohlo dojít k načerpání vitální potence či uvolňování napěťových vzorců v systému klienta. 

Zpravidla klient popisuje ošetření jako velmi příjemné, regenerační a uvolňující, docházet může i k více dynamickým projevům, zvláště pracuje-li se na poli traumatických či hluboce zasutých témat.

Rozdíl oproti ošetření KB je v zahrnutí dalších technik práce s biodynamickým polem, tělesnými symptomy, jiných přístupů k práci s tělem i myslí a konstelační a systemické práce.

Hlavním záměrem je poskytnout prostor všem uzdravujícím procesům a integračním projevům systému tak, aby klient dosáhl stavu rovnováhy s tím, co se právě děje a jak je jeho systém (tělo i okolí, ve kterém se nachází) v tuto chvíli schopen se projevit a tuto rovnováhu prohlubovat do všech vrstev bytí.

Po úvodním cca 30min rozhovoru, kdy se řeší téma setkání, širší souvislosti týkající se tématu nebo historie vzniku případných zdravotních problémů a celé možné pozadí původu komplikací, se přechází k samotnému ošetřování na lehátku, které trvá zpravidla 60 min. 

Po celou dobu ošetření má klient kdykoliv možnost sdílení případných vjemů a vždy je s ním dopředu konzultována jakákoliv změna hmatu či postoje praktikanta tak, aby se klient cítil v bezpečí a proces regenerace nebyl narušen.

Důležitým detailem je, že se nepracuje s energií ve smyslu proudění skrze praktikanta, čištění energií klienta nebo vkládání programů a směrování do energetického pole klienta z vůle praktikanta, jak tomu je u jiných metod.

Záměrem praktikanta Selfbalancing © je vždy a pouze být přítomným, empatickým a plně respektujícím pozorovatelem přirozeného plánu léčení systému klienta a být vědomou a plně integrovanou pomocnou jednotkou, která svým uvědomělým nasloucháním léčivým procesům těla umožňuje systému se organizovat k novým uspořádáním po ozdravném procesu.


Co je dobré vědět, než půjdete na ošetření?

  • ošetření je prováděno na masážním lehátku v oblečení; dopřejte si pohodlné oblečení, které Vás nebude nijak omezovat, škrtit a znemožňovat relaxaci
  • ošetření má mmj detoxikační účinky, po ošetření je dobré si dopřát klid, pohodlí, spíše fungovat v relaxačním módu a více pít
  • běžným vjemem po ošetření bývá větší únava, pocity horka nebo naopak chladu, jemný třes, celková slabost nebo naopak příliv energie, zlepšení nálady, pocit větší vitality
  • ošetření mohou podstoupit všichni od miminek po seniory; kromě akutních poranění hlavy, míchy či CNS nejsou ošetření kontraindikována
  • ošetření může podstoupit i klient s pravidelnou medikací, během ošetřování se žádný z léků nemusí vysazovat a vždy jsou plně respektována veškerá doporučení ošetřujícího lékaře
  • tato metoda není lékařskou metodou, je metodou alternativního celostního přístupu a pod pojmem léčení je zde myšlen proces sebeléčebných schopností organizmu a mysli klienta, který vede v různě dlouhém horizontu ke zlepšení prožívání zdraví a vitality, vždy s ohledem na respektování procesu vrozeného plánu léčení systému klienta
  • ošetření je prováděnou jemným kontaktováním dotykem, nejedná se tedy o masáž, práce je hlubinná a se strukturami těla, fasciemi a tkáněmi se pracuje na jemnohmotných úrovních
  • ošetření nemusí být nutně prováděno na lehátku, ale možná je i práce konstelační, koučinková, pohybově terapeutická nebo zvolení jiného přístupu somatické práce, vždy se záměrem nejefektivnějšího zpracování tématu, se kterým klient přichází 

Konzultace týkající se chronických i aktuálních problémů Vašeho těla online z pohodlí Vašeho domova.

Osobně se můžeme potkat při biodynamickém ošetření S.E.L.F. terapie, kde se budeme věnovat vašemu tělu a mysli a nacházet důvody vaší ne-moci či problémů a ty poté harmonizovat a ladit tělo ke zdraví.

Můžete si vyzkoušet sami či darovat bodyterapeutické ošetření metodou Selfbalancing, jehož jsem autorkou.