Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro terapie, konzultace a kurzy

 1. Úvodní ustanovení

1.1.  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny účastníky kurzů, koučinku a terapií poskytovaných Kateřinou Hrabec Kubešovou, Dvorce 19, 289 22 Lysá nad Labem a tvoří nedílnou součást obchodní smlouvy. Účast zájemců je na všech kurzech a terapiích dobrovolná.

 1. Pojmy

2.1.  Poskytovatelem se rozumí lektor a terapeut Kateřina Hrabec Kubešová, Dvorce 19, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 04796527

2.2.  Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž se Poskytovatel na základě Objednávky zavázal poskytnout služby dle Objednávky.

2.3.  Objednávkou se rozumí objednávka služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele www.katerinahrabec.cz, a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který je na výše uvedených internetových stránkách umístěn, prostřednictvím e-mailu Poskytovatele, nebo na telefonním čísle Poskytovatele.

2.4.  Službou se rozumí veškeré služby spojené s účastí na Kurzu nebo Terapii, a to dle konkrétní Objednávky.

2.5.  Kurzem se rozumí vyhlášený odborný Kurz, který je oficiálně uveřejněn na webových stránkách Poskytovatele www.katerinahrabec.cz.

2.6. Terapií se rozumí poskytnutí bodyterapie Terapeutem Zájemci, po jejich předchozí domluvě.

2.7. Konzultací se rozumí poskytnutí konzultace Terapeutem Zájemci, po jejich předchozí domluvě.

2.8.  Lektorem se rozumí osoba, která vede Kurz na základě svého vzdělání a licence.

2.9.  Terapeutem se rozumí osoba, která vede bodyterapii na základě svého vzdělání a licence.

 1. Předmět obchodních podmínek

3.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zájemcem a při poskytnutí Služby Poskytovatelem Zájemci.

 1. Vznik smluvního vztahu

4.1.  Smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Kurzu či Terapie Poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká Zájemci povinnost uhradit cenu Kurzu nebo Terapie a Poskytovateli povinnost umožnit Zájemci po provedení této úhrady účast na Kurzu nebo terapii.

4.2.  Zájemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Poskytovatel v takovém případě vrátí Zájemci uhrazené prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

4.3.  V případě, že lhůta dle předchozího odstavce neuplyne před zahájením Kurzu či Terapie, nebo před dobou platnosti Storno podmínek, souhlasí Zájemce výslovně s tím, že Poskytovatel začne s poskytováním Služby před uplynutím této lhůty a právo Zájemce na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká, nebo se řídí platnými Storno podmínkami.

 1. Přihlášení do Kurzu, na Konzultaci nebo na Terapii

5.1.  Objednávka Kurzu, Konzultace nebo Terapie je možná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.katerinahrabec.cz, popř. prostřednictvím e-mailové adresy katerina.hrabec@gmail.com. Zájemce je povinen uvést údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu, Konzultace nebo Terapie.

5.2.  Objednávka Kurzu, nebo Konzultace Terapie bude následně potvrzena Poskytovatelem e-mailem. Rozhodující pro účast na Kurzu, Konzultaci či Terapii jsou informace obsažené v potvrzovacím e-mailu. V případě, že tyto informace nejsou v souladu s Objednávkou, je Zájemce povinen na to Poskytovatele upozornit ihned po obdržení potvrzovacího e-mailu.

 1. Platební podmínky

6.1.  Úhrada ceny Kurzu, Konzultace a Terapie se provádí na základě údajů poskytnutých při potvrzení Objednávky a to převodem na účet Poskytovatele. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Poskytovatele vzniká Poskytovateli povinnost poskytnout Zájemci Kurz Konzultaci či Terapii splňující jejich specifikaci uvedenou v Objednávce. Úhrada ceny Kurzu, Konzultace nebo Terapie musí být provedena do 7 dnů od potvrzení Objednávky nebo nejpozději v den splatnosti faktury vystavené za objednanou službu.

6.2.  Nebude-li úhrada ceny Kurzu, Konzultace či Terapie provedena řádně a včas, smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zájemcem se tím od počátku ruší.

 1. Práva a povinnosti Zájemce

7.1.  Zájemce má právo absolvovat Kurz, Konzultaci nebo Terapii pouze za podmínky řádné úhrady ceny Kurzu, Konzultace nebo Terapie dle Objednávky.

7.2. V případě využití Permanetního poukazu na Terapii a Kurz má zájemce povinnost takový poukaz vyčerpat do 6 měsíců od jeho zakoupení. V případě kurzu zaměřeného na koučink má Zájemce povinnost absolvovat jedno sezení jednou za 14 dní, maximálně 3 týdny, pokud obě strany ve výjimečných případech a po vzájemné dohodě nestanoví jiný termín plnění.

7.3.  Zájemce je povinen při účasti na Kurzu nenarušovat jeho průběh. 

7.4.  Poskytovatel je oprávněn Zájemce vyloučit z části Kurzu či Terapie v případě, že Zájemce bude jejich průběh resp. jeho jednotlivých částí narušovat svým nevhodným chováním. Pokud bude Zájemce-student průběh Kurzu nevhodným chováním narušovat opakovaně, či zvláště hrubým způsobem je Poskytovatel oprávněn Zájemce vyloučit z celého Kurzu s okamžitou účinností.

7.5.  V případě vyloučení Zájemce z Kurzu nebo Terapie, či jeho části, nemá Zájemce nárok na vrácení uhrazené ceny Kurzu nebo Terapie, ani její poměrné části.

7.6.  Zájemce je v celém průběhu Kurzu za sebe plně odpovědný. Pokyny Poskytovatele, jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení.

7.7.  Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nelze v průběhu Kurzu, Konzultace či Terapie pořizovat jakékoli zvukové nebo audiovizuální nahrávky ani fotografie.

7.8.  Zájemce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude dále organizovaně, ani jinak šířit informace, které se dozvěděl na Kurzu, nebo v souvislosti s ním. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zájemce má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1.  Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Zájemcem objednaného Kurzu, Konzultace či Terapie např. časový harmonogram, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. Touto změnou podmínek nesmí být zásadně dotčen charakter Kurzu, Konzultace či Terapie.

8.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit místo konání a termín konání Kurzu, Konzultace nebo Terapie, případně jeho čas, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že Zájemce nový termín nepřijme, má v takovém případě Zájemce nárok na vrácení ceny Kurzu, Konzultace nebo Terapie do 30 dnů ode dne, kdy Zájemce Poskytovateli sdělí, že nový termín nepřijímá.

8.3.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Kurz, Konzultaci nebo Terapii zrušit, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že si Zájemce nevybere jiný Kurz, termín Konzultace nebo Terapii z nabídky Poskytovatele, Poskytovatel vrátí Zájemci celou Zájemcem uhrazenou částku nejpozději do 30 dnů ode dne zrušení Kurzu, Konzultace nebo Terapie.

 1. Storno podmínky

9.1.  V případě, že Zájemce uhradil plnou cenu Kurzu, Konzultace či Terapie, je oprávněn zrušit Objednávku e-mailem zaslaným na adresu katerina.hrabec@gmail.com, a to i bez udání důvodu. Zrušením Objednávky Poskytovateli zaniká povinnost poskytnout příslušný Kurz,  Konzultaci či Terapii Zájemci a vzniká povinnost vrátit Zájemci uhrazené prostředky, popř. jejich část dle následujících kritérií:

9.1.1.  V případě zrušení Objednávky nejpozději 30 dní před zahájením Kurzu, Konzultace nebo Terapie se vrací uhrazená částka až do výše plné ceny Kurzu, Konzultace nebo Terapie.

9.1.2.  V případě zrušení Objednávky méně než 30 dní před zahájením Kurzu, Konzultace nebo Terapie, ale ne dříve než 24 hodin před jejich zahájením, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny Kurzu, Konzultace nebo Terapie.

9.1.3.  V případě zrušení Objednávky méně než 24 hodin před zahájením Kurzu, Konzultace nebo Terapie se uhrazená částka nevrací.

9.2.  Storno poplatky dle předchozího odstavce je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Zájemce na vrácení ceny Kurzu, Konzultace, Terapie nebo jejich části.

9.3.  Částka bude Zájemci převedena nejpozději do 30 dnů po obdržení e-mailu o zrušení Objednávky.

9.4.  Přesun sjednaného termínu je možný pouze na základě domluvy. V takovém případě se storno lhůty nadále vztahují k původnímu objednanému termínu. Na posunutý termín se lhůty neprodlužují. Přesun již přesunutého Kurzu, Konzultace či Terapie není možný a kurzovné bez náhrady propadá a je účtováno jako storno poplatek. 

9.5.  Náhradní termín Kurzu, Konzultace či Terapie lze po vzájemné domluvě sjednat nejdéle 24 hodin před původně domluveným termínem.

 1. Ochrana osobních údajů

10.1.  Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytnutí Služby a bude s nimi nakládáno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697o ochraně osobních údajů – GDPR /General Data Protection Regulation).  

10.2.  Zájemce odesláním Objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Poskytovatele.

10.3. Zájemce bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.  Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 14. 10. 2022

Provozovatel stránek www.katerinahrabec.cz:

Kateřina Hrabec Kubešová, Dvorce 19, 28922 Lysá nad Labem
IČ: 04796527
Nejsme plátci Dph
Tel. +420 737 336 768
Email: katerina.hrabec@gmail.com

Zapsána u Živnostenského úřadu u MěÚ Lysá nad Labem.


Všeobecné obchodní podmínky web katerinahrabec.cz.pdf